Straw Poll
Onko teemu... (Pick one) (Pick one or more) embed
Teemu on autisti
Teemu on homo
Teemu on burger
Teemu on assberger
Teemu on fedora
Teemu on 34