Straw Poll
MVP of SKT vs RYL? (Pick one) (Pick one or more) embed
SKT Impact
SKT Bengi
SKT Faker
SKT Piglet
SKT Pooh
RYL GodLike
RYL Lucky
RYL White
RYL Uzi
RYL Tabe